Main Page | Namespace List | Class Hierarchy | Class List | File List | Class Members | File Members | Related Pages

System Class Reference

Dynamics System. More...

#include <S2_System.h>

Collaboration diagram for System:

Collaboration graph
[legend]
List of all members.

Public Member Functions

 System (Universe *p_universe, SystemID id)
virtual ~System ()
Object/Model Management
void Add (Model *p_model)
void Remove (Model *p_model)
System Animation/Simulation Configuration
void SetDt (Real dt)
void SetLOD (Real lod)
Animation/Simulation
void Update ()

Private Attributes

SystemID m_id
Universem_pUniverse
std::list< Model * > m_listModels
std::list< Interaction * > m_listInteractions

Detailed Description

Dynamics System.

Todo:
FER QUE CONTINGUI MODELS directament i no OBJECTS??? Te sentit, pq System representa un cjt d'objectes físics que es simulen d'una mateixa forma, i aquesta forma depen del Model, no de l'Object!

Potser tindria sentit tenir un grup d'objectes lliures (no restringits ni en contacte amb res) per eficiència, per evitar crear una partició per cadascun d'ells i tota la parafernàlia quan lo únic que cal fer és integrar-los en el temps...

Sistema d'Objectes. Representa un cert conjunt de d'objectes que estan en un mateix sistema i, per tant, evolucionen conjuntament, poden interactuar directament i usen els mateixos solvers.

El System es la unitat mínima simulada per Saphyre2. Te sentit, per tant, que existeixin Systems formats per un sol Model.

Functionalities:

Aixo ve a ser el mateix que el "WorldSim" de Saphyre1.

IMPORTANT: El criteri d'assignació d'Objects a Systems és MOLT important... a més de l'adequació dels Solvers al Model usat, seria interessant tenir en compte altres criteris:

Funcionament de Systems i Solvers:


Constructor & Destructor Documentation

BEGIN_NAMESPACE_S2 System::System Universe p_universe,
SystemID  id
 

System::~System  )  [virtual]
 


Member Function Documentation

void System::Add Model p_model  ) 
 

Adds a new Model to the System and returns it's local id.

void System::Remove Model p_model  ) 
 

void System::SetDt Real  dt  ) 
 

void System::SetLOD Real  lod  ) 
 

void System::Update  ) 
 


Member Data Documentation

SystemID System::m_id [private]
 

std::list<Interaction *> System::m_listInteractions [private]
 

std::list<Model *> System::m_listModels [private]
 

Universe* System::m_pUniverse [private]
 


The documentation for this class was generated from the following files:
Generated on Tue Aug 10 15:58:31 2004 for Saphyre2 by doxygen 1.3.5